Przejdź do mobilnej wersji

Regulamin Usług

Przepisy strony (dalej — Przepisy)

 1. Ustalenia ogólne
  1. Niniejsze przepisy określają tryb i warunki wykorzystania informacyjnych, nowościowych i innych danych zamieszczonych na stronie Endita Sp. z o.o. (dalej — Administracja Strony) www.gismeteo.pl — dział aktualności strony internetowej, zamieszczony pod adresem www.gismeteo.pl/news/ (dalej dział strony jest mianowany Strona), a też przepisy wykorzystania materiałów informacyjnych Strony i tryb wzajemnego oddziaływania z Administracją Strony.
  2. Wszelkie dane informacyjne zamieszczone na Stronie są obiektami własności intelektualnej (obiektami prawa autorskiego lub praw pokrewnionych oraz praw na środki indywidualizacji). Prawa Administracji Strony na w/w materiały są chronione przez ustawodawstwo o prawach na wyniki z działalności intelektualnej.
  3. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Stronie jest możliwe tylko za pisemną zgodą Administracji Strony lun innego posiadacza praw, który jest podany w konkretnym materiale informacyjnym, zamieszczonym na Stronie lub w bezpośredniem sąsiedztwie określonego materiału.
  4. Prawa, stosowanie i zezwolenie na wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Stronie i należących do innego podmiotu prawa autorskiego niż Administracja Strony, dopuszcza się tylko za zgodą takich podmiotów lub na mocy warunków ustalonych przez te podmioty. Żadne z ustaleń niniejszych Przepisów nie udziela praw osobom trzecim na wykorzystanie materiałów należących do posiadaczy praw, którzy są wskazani na konkretym materiale zamieszczonym na Stronie lub w bezpośredniem sąsiedztwie określonego materiału.
  5. Niniejsze przepisy rozszerzają swoje działania na następujących użytkowników: agencje informacyjne, środki elektroniczne i drukowane mediów, wszelkie osoby fizyczne i prawne oraz przedsiębiorcy indywidualni (dalej — Użytkownicy).
 2. Stosowanie materiałów. Rodzaje stosowania
  1. Pod korzystaniem materiałów rozumie się odtwarzanie, rozpowszechnienie, publiczne pokazywanie, nadawanie wiadomości i komunikacja przez kabel, tłumaczenie, przetwarzanie, przyniesienie do publicznej wiadomości i inne sposoby stosowania przewidziane czynnym prawem obowiązującym Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Wykorzystanie materiałów Strony bez uzyskanej zgody od Administracji Strony nie jest dopuszczalne.
  3. Wniesienie jakichkolwiek zmian i/lub uzupełnień do materiałów Strony a też bądź-jakie przetwarzenia takiego materiału są zabronione.
  4. Stosowanie materiałów Strony uskutecznia się na mocy umów z Administracją Strony w postaci pisemnej lub na mocy zgody pisemnej Administracji Strony.
  5. Zabroniono wszelijakie użycie (bez umowy/zgody) foto- graficznych, wideo, audio materiałów zamieszczonych na stronie, należącyh do Administracji Strony i innych posiadaczy praw (osób trzecich).
  6. Wartość korzystania z każdego konkretnego materiału i wydanie zezwolenia na jego użycie uzgadnia się między Użytkownikiem i Administracją Strony w każdem konkretnym przypadku.
  7. W przypadku konieczności stosowania materiałów Strony, prawa na które należą osobom trzecim (innym posiadaczom prawa niż Administracja Strony lub bezpośrednio określonym w tych materiałach lub w bezpośredniem sąsiedztwie określonego materiału), Użytkownicy są zobowiązani zwrócić się do posiadaczy praw takich materiałów celem uzyskania zezwolenia na wykorzystanie materiału.
 3. Obowiązki Użytkowników przy korzystaniu z materiałów Strony
  1. Przy korzystaniu do wszelkich celów z matertiałów Strony przy posiadaniu zezwolenia Administracji Strony link do strony internetowej jest obowiązkowym i dokonuje się w następujących postaciach:
   1. W wydaniach drukowanych lub w innych postaciach nośników materiałnych Użytkownicy są zobowiąni w każdym odrębnym przypadku wykorzystania materiału podawać źródło — Gismeteo.pl (www.gismeteo.pl);
   2. W Interniecie lub przy innych formach stosowania w postaci elektronicznej nie na nośnikach materialnych Użytkownicy w każdym odrębnym przypadku winni podać hiperlink na Stronę Gismeteo.pl (www.gismeteo.pl/news/), hiperlink winien być aktywny i bezpośredni przy kliku na który Użytkownik przechodzi na konkretną Stronę główną z której jest zapożyczony materiał;
   3. Link na źródło lub hiperlink, określony w ust. 3.1.1. i 3.1.2. niniejszych Przepisów, winnen Użytzkownik zamieścić na początku korzystanego tekstowego materiału a też bezpośrednio pod korzystanym audio-, wideo-, fotomateriałem i graficznym materiałem Administracji Strony.
    Wysokość czcionki linku na źródło lub hipelinku nie winna być mniejsza od czcionki tekstu, w którym są korzystane materiały Strony lub wysokości czcionki tekstu Użytkownika, towarzyszącego audio-, wideo-, fotomateriałom i graficznym materiałom Strony oraz kolor linku winien być identyczny do kolorów linków na Stronie i być widocznym dla Użytkownika;
   4. Wykorzystanie materiałów Strony uzyskanych ze źródeł wtórnych (od innych posiadaczy praw niż Administracja Strony, o czem wyraźnie zaznaczono w takich materiałach lub w bezpośredniej bliskości od nich) jest możliwe tylko z linkiem na te źródła i przy konieczności ustalonego przez te źródła (posiadaczami prawa), — za ich zgodą.
  2. Nie dopuszcza się przetwarzanie oryginalnego materiału (utworu) pochodzącego ze Strony, w tym skrócenie tekstu lub inne jego przetwarzanie, w tym doprowadzające do zniekształcenia treści.
  3. Przy wykorzystaniu materiałów Strony we wszelkich celach i przy posiadaniu zezwolenia Administracji Strony, przy wykorzystaniu materiałów nowościowych i informacyjnych Strony Użytkownicy nie powinni podawać u siebie na Stronach i na RSS–newsletter czas wejścia/wyjścia materiałów nowościowych i informacyjnych, identyczny lub przed czasem ich wejścia/wyjścia na Stronę.
 4. Prawa na materiały osób trzecich, uregulowanie roszczeń
  1. Materiały zamieszczone na Stronie, prawa na które należą do osób trzecich, są zamieszczone albo za zgodą posiadacza prawa autorskiego, uzyskanej Administracją Strony albo, jeżeli takie wykorzystanie nie jest wyraźnie zabronione posiadaczem prawa, zgodnie z prawem obowiązującym Rzeczypospolitej Polskiej dla sieci informacyjnych z koniecznym podaniem imienia autora wykorzystanego materiału i źródla pożyczania.
  2. W przypadku jeżeli w oznaczeniu autorstwa materiałów zgodnie ust. 4.1. niniejszych Przepisów jest błąd lub w przypadku wykorzystania materiału z przewidywanym lub realnym łamaniem praw osób trzecich, lub w innych przypadkach spornych wykorzystania własności intelektualnej zamieszczonej na Stronie, w tym w przypadku, kiedy prawa osoby trzeciej w ten lub w inny sposób są łamane z wykorzystaniem Strony, jest stosowany następny schemat uregulowania roszczeń osób trzecich wobec Administracji Strony:
   1. Pod adres Administracji Strony news@gismeteo.pl pocztą elektroniczną skierowuje się roszczenie, posiadające informację o obiekcie własności intelektualnej, prawo na który należy petentowi i które wykorzysta się niepoprawnie za pośrednictwem Strony lub z łamaniem przepisów użycia, lub w inny sposób prawo petenta jako posiadacza wyłącznego prawa na obiekt własności intelektualnej zamieszczonego na Stronie jest łamane za pośrednictwem Strony z załączeniem dokumentów potwierdzających uprawnienia petenta, danych o posiadaczu prawa autorskiego i odpisu pełnomocnictwa na czynności w imieniu posiadacza prawa, jeżeli osoba, która podejmuje roszczenie nie jest kierownikiem kompanii posiadacza prawa autorskiego lub osobą fizyczną – posiadaczem prawa autorskiego. W roszczeniu również trzeba podać adres Strony głównej, gdzie są dane łamające prawa i jest podany pełny opis istoty łamania prawa. Petent jest zobowiązany w ciągu jednego dnia od daty skierowania roszczenia w drodze poczty elektronicznej wysłać roszczenie Administracji Strony w postaci pisemnej pod adres у ul. Kasprzaka 29/31, lok 503, 01-234 Warszawa;
   2. Administracja Strony zobowiązana rozpatrzyć prawidłowo sporządzone roszczenie w terminie nie mniej 5 (pięć) dni roboczych z dnia otrzymania roszczenia pocztą elektroniczą i nie więcej 5 (pięciu) dni roboczych od dnia doręczenia roszczenia w postaci pisemnej. Administracja Strony zobowiązuje się poinformować petenta o wynikach rozpatrzenia roszczenia w drodze elektronicznej pod adres podany przez petenta i również pocztą pod podany adres (w przypadku nie podania adresu przez petenta obowiązek wysłania wyniosku w postaci pisemnej dla Administracji Strony nie obowiązuje). Również Administracja Strony posiada prawo na żądanie dodatkowych dokumentów, świadectw, danych, stwierdzających zgodność z prawem niniejszego roszczenia. W przypadku wyznania roszczenia Administracja Strony podejmuje wstystkich przedsięwzięć koniecznych dla terminacji łamania praw i uregulowania roszczenia;
   3. Administracja Strony w każdym przypadku podejmuje wszystkie możliwe środki dla zadowolenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich i pragnie do maksymalnego szybkiego uregulowania wszystkich kwestii spornych.
 5. Inne ustalenia
  1. Administracja Strony pozostawia za sobą prawo zmieniać niniejsze Przepisy jednostronnie w bądź-kjalim czasie i bez uprzedzenia Użytkowników. Każda zmiana będzie zamieszczona na Stronie. Zmiany nabierają mocy prawnej z momentu ich opublikowania na Stronie.
  2. Ze wszystkich kwestii dotyczących korzystowania materiałów Strony Użytkownicy mogą powoływać się do Administracji Strony zgodnie następującyh koordynat: news@gismeteo.pl
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Przepisami dotyczących stosowania materiałów na Stronie, strony rządzą się ustaleniami prawa obowiązującego Rzeczypospolitej Polskiej.