Warunki wykorzystania

Umowa z użytkownikiem na korzystanie z danych strony www.gismeteo.pl

Biorąc pod uwagę, że MapMakers Group Ltd posiada i zarządza stroną www.gismeteo.pl (dalej — Strona), jest właścicielem praw wyłącznych w pełnym zakresie na znak firmowy Gismeteo, przedostawia dostęp wszystkim użytkownikom sieci Internet pośrednictwem Strony do danych informacyjnych o prognozie pogody, do aktualnych prognoz pogody, do prognoz i innych danych meteorologicznych, które zbiera, opracowuje i formuje MapMakers Group Ltd sposobem automatyzowanym z wykorzystaniem danych cyfrowych wg technologii opracowanej przez MapMakers Group Ltd, wszystkie prawa wyłączne na dane należą do MapMakers Group Ltd (dalej zbiorowo zwane — Dane), a również biorąc pod uwagę że każdy użytkownik sieci Internet (dalej — Użytkownik) otrzymuje dostęp za pośrednictwem Strony do Danych, Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Dane z przestrzeganiem warunków niniejszej Umowy, podane niżej:

 1. Dane umieszczone na Stronie przeznaczone wyłącznie dla osobistego niedochodowego wykorzystania w celach zapoznawczych.

 2. Dane nie poddane kontroli ze strony synoptyków. MapMakers Group Ltd z maksymalnie możliwym stopniem pilności i uwagi, stosując swoje doświadczenie zawodowe w dziedzinie opracowania Danych, okazuje dane dla zapoznania się, jednak biorąc pod uwagę specyfikę Danych będących prognozą, MapMakers Group Ltd nie może gwarantować wiarygodność i absolutną dokładność okazanych Danych z faktycznym stanem rzeczy. MapMakers Group Ltd daje możliwość Użytkownikom zapoznać się z Danymi w tej postaci, w którym one są w MapMakers Group Ltd, nie ponosząc odpowiedzialności przed Użytkownikiem oraz przed osobami trzecimi za rozbieżność Danych z danymi faktycznymi. Dane przedłożone «jakie są» bez jakichkolwiek gwarancji ze strony MapMakers Group Ltd.

 3. Dane umieszczone na Stronie nie mogą być używane w celu planowania i przeprowadzenia akcji, realizacja których jest powiązana z ryzykiem strat materialnych lub ofiar ludzkich, a też dla podjęcia innych decyzji bazowanych na Danych. MapMakers Group Ltd nie ponosi odpowiedzialności za możliwe uszkodzenia i/lub szkody, spowodowane wykorzystaniem Danych Użytkownikami.

 4. Dane umieszczone na Stronie nie mogą być wykorzystane w mediach, w Interniecie, w składzie programów telewizji i radia, w różnych celach dochodowych, a też w inny sposób bezpośrednio i jednoznacznie niezezwolony niniejszą Umową na korzystanie bez zgody pisemnej na to MapMakers Group Ltd.

 5. MapMakers Group Ltd pozwala Użytkownikom wykorzystować widgety pogodowe (pod widgetem pogodowym rozumie się plik graficzny (rysunek)) opracowany MapMakers Group Ltd, wszystkie prawa wyłączne na który należy do MapMakers Group Ltd, na którym auromatycznie wializują się Dane i/lub skrypt opragramowania pobierający Dane ze Strony i automatycznie wyświetlajający Dane na zasobu Użytkownika (dalej w treści — Widgety pogodowe) celem publikacji na stronach Użytkownika lub osób trzecich, jednak w tej postaci, w której widgety pogodowe były uzyskane na Stronie. Użytkownicy i inne osoby trzeci nie posiadają prawa na zmianę, modyfikację lub przetwarzanie widgetów pogodowych i/lub Dynych uzyskanych za pośrednictwem widgetów pogodowych.

 6. MapMakers Group Ltd zezwala Użytkownikom korzystać z XML-danych, okazanych MapMakers Group Ltd Użytkownikowi po indywudualnemu loginu lub hasłu (dalej — XML-dane) celem wytwarzania na ich podstawie bezopłatnych serwisów, stron, aplikacji dla zapoznania się z Danymi (z ograniczeniami ustalonymi MapMakers Group Ltd. Dane dla jednego Użytkownika mogą być podane nie więcej jak po 10 miastach ale z obowiązkowym oznaczeniem klikalnego, aktywnego i bezpośredniego linku na prawo posiadania MapMakers Group Ltd w następującej formie : «Wg danych Gismeteo.pl» albo «Dane przekazane Gismeteo.pl» (dalej — Informacja o prawu własności). Każde inne zastosowanie, w tym zastosowanie bez oznaczenia linku, zmiana treści linku, zmiana obrazu znaku firmowego, zastosowanie z łamaniami ust. 7 i 8 niniejszej Umowy o korzystaniu itd. jest niedopuszczalne bez pisemnego uzgodnienia z MapMakers Group Ltd.

 7. Umieszczając widgety pogodowe w drodze publikacji na stronach Użytkownika lub osób trzecich i/lub przy zastosowaniu XML-danych dla wytwarzania na ich podstawie serwerów bezopłatnych, stron, aplikacji Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać następujące przepisy:

  1. 7.1. Informacja o posiadaniu prawa w składzie wytwarzonych zgodnie z ust. 6 niniejszej umowy o korzystaniu bezopłatnych serwisów, stron, aplikacji winna być umieszczona w ten sposób, żeby być widoczną, czytelną, kontrastującą w kolorze z tłem, na którym jest umieszczona i prowadzić prosto na Stronę.

  2. 7.2. Użytkownik nie jest uprawniony do robienia zmian w zawartych w widgetach pogodowych i/lub w Informacji o posiadaniu prawa adresach hiperlinków, innym sposobem nie zmieniać określone MapMakers Group Ltd przekazywanie użytkownika, wymieniać lub w inny sposów przeszkadzać dostępu użytkownika na strony, na które prowadzą hiperlinki przy kliku użytkownika.

  3. 7.3. Użytkownik nie jest uprawniony do usunięcia, redaktowania, zminimalizowania Informacji o posiadaniu prawa lub strony, na które prowadzi Informacja o posiadaniu prawa, stosować do niej filtry, zmieniać porządek, rodzaj i inne cechy wyświetlania Informacji o posiadaniu prawa.

  4. 7.4. Użytkownik nie jest uprawniony zmieniać, modyfikować Informację o posiadaniu prawa, umieszczać ją w formie, która uniemożliwia zapoznanie się z nią Użytkownika, Informacja o posiadaniu prawa winna być czytelną, kontrastującą w kolorze z tłem, na którym jest umieszczona.

  5. 7.5. Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikacji uzyskanego kodu widgeta pogodowego, przemalować linki, pokrywać elementy widgeta pogodowego (w tym znak firmowy, hipelink i inne elementy) innymi elementami

  6. 7.6. Użytkownik nie jest uprawniony przy wyznaczeniu Informacji o posiadaniu prawa wejść w bezpośredni link do posiadacza prawa MapMakers Group Ltd do tagów i dodawać parametry, zakazające indeksację wyszukiwarkam lub w inny sposób zmieniać bezpośredni link.

 8. Zakazano każde wykorzystanie Danych, w tym sposobami określonymi s ust. 5, 6 niniejszej Umowy o korzystaniu, na stronach i zasobach Użytkownika, które są wsprzeczne z prawem obowiązującym Rzeczpospolitej Polskiej, twierdzących o nierówności płci człowieka, rasie, narodowości, wyznania religijnego, statusu społecznego, poziomu materialnego, posiadających treść obraźliwą lub pornograficzną, reprezentujące strony domowe, online-kasyno, niemoderowane forumy, udostępnianie plików, tablice ogłoszeń lub niestrukturowane (źle strukturowane) katalogi, proponujące opłatę za przegląd i/lub przejście po ogłoszeniom/bannerom lub innym rodzajom reklamy, opłatę za przegląd stron, pisem itp, a też podobne rodzaje dochodów w Internecie nie posiadających niezależnego utrzymania lub utrzymanie, wprowadzające użytkowników w złudzenie, ładujące komputery wirusami, Trojanami lub innymi złośliwymi programami.

 9. Każde wykorzystanie Danych, widgetów pogodowych, Informacji o posiadaniu prawa, które bezpośrednio nie jest zezwolono w treści niniejszej Umowy na korzystanie, jest zakazano.

 10. Wszystkie Dane chronione prawem obowiązującym o obronie informacji i własności intelektualnej. Wykorzystanie Użytkownikiem danych oznacza że Użytkownik przyjmuje wszystkie warunki niniejszej Umowy o korzystaniu w pełnym zasięgu bez ograniczeń i wycofań.

 11. W przypadku łamania warunków niniejszej Umowy o korzystaniu i warunków korzystania Danych, MapMakers Group Ltd przysługuje prawo wymagać, a Użytkownik zobowiązuje się na pierwszą wymogę MapMakers Group Ltd przestać korzystać z Danych.

 12. MapMakers Group Ltd pozostawia za sobą prawo na ochronę swoich praw i interesów w trybie, przewidzianym prawem obowiązującym Rzeczypospolitej Polskiej. Żadne ustalenie niniejszej Umowy o korzystaniu nie może być rozpatrzone jako odmowę MapMakers Group Ltd od swoich praw, udzielonych jemu prawem obowiązującym Rzeczypospolitej Polskiej.